fbpx

Tingimused

Zehnder rahvusvahelise müügi- ja tarnetingimused

1. Üldist

1.1. Rahvusvahelise müügi ja tarne tingimused on siduvad,  kui nende kehtivust on tunnistatud Zehnder Group Deutschland GmbH (Lahr) või selle müüjana tegutseva tütarettevõtte või tütarettevõtete lepingus, pakkumises või nõustumises (edaspidi: müüja). Kui tarnimine toimub ostja ja müüja vahelise turustuslepingu täitmiseks, kehtivad rahvusvahelise müügi ja tarne tingimused iga sellise lepingu alusel tehtud tellimuse kohta. Kõik müüja kehtestatud tingimused, mis on vastuolus rahvusvahelise müügi ja tarne tingimustega, kehtivad ainult juhul, kui müüja on nendega selgesõnaliselt kirjalikult nõustunud.

2. Tellimused

2.1. Enne kui müüjal üldse mingi kohustus saab tekkida, peab müüja iga müügitellimusega isiklikult ja selgesõnaliselt nõustuma.

3. Tarnetingimused

3.1. Kaubad tarnitakse tarneklausli ‒ FCA Kalda 9b, Tallinn müüja ladu (FCA – INCOTERMS 2020) kohaselt, välja arvatud siis, kui tellimuse kinnituses on teistmoodi ette nähtud. Kõik kauba importimisega seotud tollimaksud, lõivud, maksud jms. tasud kannab ostja.

3.2. Kui tarnimine toimub postiteenuse, erikulleri või kiirkulleri teenuse vahendusel, peab ostja kandma lisakulud, mis on suuremad kui tavapärase FCA Kalda 9b, Tallinn tingimusel toimuva tarne korral või kokku lepitud tingimustel. Kauba tarnimine toimub ostja riisikol.

4. Pakend

4.1. Kui ei ole teistmoodi kokku lepitud, kannab ostja kauba pakendi kulud eraldi ja seda ei või müüjale tagastada. Kauba tagastuskonteinerid ja -alused tuleb tühjendada ja tagastada kohe. Sellega seoses tekkinud kulud kannab ostja.

5. Tarnekuupäevad

5.1. Tarnekuupäevad on ligikaudsed. Konkreetseks ajaks plaanitud tarne viibimine ei anna ostjale mingit õigust esitada nõudeid müüja vastu ja/või tühistada mis tahes ostutellimus.

5.2. Ostjaga kokku lepitud tarnekuupäeva tuleb mõistlikult pikendada asjaolude tekkimisel, mida müüja ei saa vaatamata asjakohasele hoolsusele vältida.

6. Kauba kättesaamine, hoiustamine ja ladustamine

6.1.    Kui ostja ei telli kauba tarneteenust, siis ostja võib tellitud kaubale järele minna Zehnder Baltics OÜ lattu aadressile Kalda 9b, Tallinn, 11625. Tellimust tehes teatab ostja sobiva tarneviisi.

6.2.    Kui kaup on kättesaamiseks valmis, teavitatakse ostjat võimaliku kättesaamise aja kohta e-maili või telefoni teel. Ostja, kes on jõudnud müüja lattu kauba kättesaamiseks, esitab müüja esindajale tellimuse andmed, mille on müüja saatnud ostjale elektrooniliste sidevahendite kaudu. Kui ostja ei suuda neid dokumente esitada, siis müüjal on õigus keelduda kauba väljastamisest ostjale.

6.3.    Ostja läheb tellitud kaubale järele hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast seda, kui müüja on ostjat teavitanud elektrooniliste sidevahendite kaudu, et kaup on kättesaamiseks valmis.

6.4.    Kui ostja on kauba kätte saanud, siis loetakse, et kaup on ostjale üle antud (tarnitud).

6.5.  Tellimustele, millele ostja pole 7 tööpäeva jooksul pärast tema teavitamist järele läinud, jääb müüjale õigus tellimused annulleerida. Sellisel juhul kohustub müüja 7 tööpäeva jooksul tagastama raha, mille ostja on maksnud kauba eest.

7. Hinnad/pikaajalised tellimused

7. 1. Välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud krediiditingimustes, tuleb kauba eest tasuda tellimuses osutatud tähtpäevaks. Kui makse jäetakse ette nähtud tähtpäevaks tasumata, tuleb tasumata summalt tasuda intressi kommertspanga määrades.

7.2. Kui ostja ette nähtud konkreetsete kauba koguste tarnimist ei tellita ja/või nende eest ei ole tasutud ette nähtud tähtaja jooksul, on müüjal õigus kohe ostust taganeda ning ostjal on keelatud nõuda kahjutasu. Peale selle võib müüja nõuda ostjalt garantiid kogu ostuhinna ulatuses ülejäänud kauba tarne vastu.

8. Taganemisõigus

8.1. Ostja maksejõuetuse korral või siis, kui ostja on jätnud varasema ostu eest tasumata, on müüjal õigus tarnimisega viivitada kuni garanteeritakse tasumata ostuhinna maksmine. Kui ostja sellist garantiid mõistliku aja jooksul pakkuda ei saa, võib müüja ostust taganeda.

8.2. Juhul kui ostjal on ostuhind tasumata, on müüjal õigus nõuda intressi tasumist kommertspanga määrades.

8.3. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul ning kaup tagastada. Tarbijana käsitletakse siinkohal füüsilisest isikust klienti, kes ostab Zehnder Baltics OÜ-lt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.

8.3.1. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud füüsiliselt kauba enda valdusesse.
8.3.2. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Zehnder Baltics OÜ-d oma otsusest lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb saata Zehnder Baltics OÜ-le e-postiga digitaalselt allkirjastatuna
8.3.3. Zehnder Baltics OÜ kontaktandmed: Rannamõisa tee 38d TALLINN 13516; Zehnder Baltics ladu: Kalda 9b TALLINN 11625; info kodulehel www.zehnder.ee ; e-posti aadress: info.baltics@zehndergroup.com
8.3.4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta müüjale ära enne taganemistähtaja lõppu.
8.3.5. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:

8.3.5.1 lepingu esemeks olev kaup pole tagastatud originaalpakendis (pakend võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses;
8.3.5.2. toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

8.3.6. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.
8.3.7. Lepingust taganemisel tagastab Zehnder Baltics OÜ Tarbijale kõik saadud lepingukohased maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil müüja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
8.3.8. Zehnder Baltics OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
8.3.9. Tarbija peab kauba Zehnder Baltcs OÜ-le tagastama hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.
8.3.10. Zehnder Baltics OÜ-l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni ta on lepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud või Tarbija on esitanud tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

8.3.11. Zehnder Baltics OÜ jätab endale õiguse Tarbija poolt valesti tellitud kauba tagastamisel kinni pidada 25% kauba maksumusest.

8.4. Kauba tagastamine juriidilistelt isikutelt, kes tegutsevad oma majandus- või kutsetegevuses

8.4.1. Kauba tagastus toimub korrektselt täidetud kauba ostmisest taganemise avalduse alusel. Avalduses peab kindlasti olema märgitud kauba tagastuse põhjus. Avaldus tuleb saata e-posti aadressile info.baltics@zehndergroup.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
8.4.2. Kauba tagastamisel peetakse kinni 25% kauba maksumusest.
8.4.3. Tagastatava kauba pakend peab olema terve ja puhas. Pakendile ei tohi olla kirjutatud või otse pakendile kleebitud teipi. Toote kaubanduslik välimus peab olema täielikult säilinud.
8.4.4. Juba paigaldatud kaupa tagasi ei osteta.

8.5. Zehnder Baltics OÜ ei kohustu tagasi ostma kaupu, mis on ostjale tehases spetsiaalselt valmistatud, arvestades ostja vajadusi või mis on valmistatud ostja esitatud tingimuste kohaselt.

9. Garantii

9.1. Garantiiaeg on kuuskümmend (60) kuud müüjale toimunud tarne kuupäevast. See garantiiaeg ei kehti elektriradiaatoritele ning elektrilistele ja elektroonika komponentidele. Nende toodete garantiiaeg on kakskümmend neli (24) kuud.

9.2 Ostja peab kontrollima kauba kohe selle kättesaamisel. Kõigist defektidest tuleb teatada kirjalikult kaheksa (8) päeva jooksul kättesaamisest. Muul juhul peetakse ostetud kaup vastu võetuks ja igasugused garantiinõuded müüja vastu on välistatud.

9.3. Eespool kehtestatud garantiiaja jooksul tuleb tavapärase kontrollimise käigus avastamata defektidest teatada kohe nende avastamisel. Muul juhul peetakse ostetud kaup vastu võetuks ja igasugused garantiinõuded müüja vastu on välistatud. Juhul kui kaup tunnistatakse defektseks ja ostja on teatanud defektidest eespool kirjeldatud viisil, võib ostja lasta defektse kauba tasuta parandada või asendada. Saatmiskulud, mis tekivad vajadusel kauba müüja tehasest ja müüja tehasesse saatmisest, jagatakse pooleks. Garantiinõuete eeltingimuseks on see, et ostja on täitnud kõik oma kohustused. Igasugused muud garantiinõuded kauba defektide suhtes on selgesõnaliselt välistatud.

10. Omandiõiguse üleminek

10.1. Omandiõigus tarnitud kaubale jääb müüjale kuni kogu makse laekumiseni. Ostja peab võtma kõik vajalikud abinõud müüja varaliste õiguste kaitsmiseks.

11. Ekspordipiirang

11.1. Müüja tooted on kaitstud patentide, disaini- ja kaubamärkidega mitmes välisriigis. Seega peab ostja enne mõnda sellisesse riiki kauba tarnimist selle müüjaga kooskõlastama.

12. Kehtiv seadus ja arbitraaž

12.1. Igal juhul kehtib ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (nn Viini konventsioon). Viini konventsiooniga reguleerimata küsimustes juhinduvad müüja ja ostja oma õigussuhtes müüja alalises asukohas kehtivast materiaalõigusest.

12.2. Kõik selle lepinguga seoses tekkivad vaidlused lahendatakse lõplikult rahvusvahelise kaubanduskoja arbitraaži reglemendi järgi reglemendi kohaselt määratud ühe vahekohtuniku poolt. Vahekohtu toimumise kohaks on müüja alaline asukoht. Vahekohus peetakse inglise keeles.

Kehtib 1. jaanuarist 2021