fbpx

Tingimused

Rahvusvahelise müügi ja tarne tingimused

Üldist

Rahvusvahelise müügi ja tarne tingimused on siduvad,  kui nende kehtivust on tunnistatud Zehnder Group Deutschland GmbH (Lahr) või selle müüjana tegutseva tütarettevõtte või tütarettevõtete lepingus, pakkumises või nõustumises (edaspidi: müüja). Kui tarnimine toimub ostja ja müüja vahelise turustuslepingu täitmiseks, kehtivad rahvusvahelise müügi ja tarne tingimused iga sellise lepingu alusel tehtud tellimuse kohta. Kõik müüja kehtestatud tingimused, mis on vastuolus rahvusvahelise müügi ja tarne tingimustega, kehtivad ainult juhul, kui müüja on nendega selgesõnaliselt kirjalikult nõustunud.

Tellimused

Enne kui müüjal üldse mingi kohustus saab tekkida, peab müüja iga müügitellimusega isiklikult ja selgesõnaliselt nõustuma.

Tarnetingimused

Kaubad tarnitakse tarneklausli ‒ FCA Lahr müüja tootmistehas (FCA – INCOTERMS 2010) kohaselt, välja arvatud siis, kui tellimuse kinnituses on teistmoodi ette nähtud. Kõik kauba importimisega seotud tollimaksud, lõivud, maksud jms. tasud kannab ostja.

Kui tarnimine toimub postiteenuse, erikulleri või kiirkulleri teenuse vahendusel, peab ostja kandma lisakulud, mis on suuremad kui tavapärase FCA Lahr tingimusel toimuva tarne korral või kokku lepitud tingimustel. Kauba tarnimine toimub ostja riisikol.

Pakend

Kui ei ole teistmoodi kokku lepitud, kannab ostja kauba pakendi kulud eraldi ja seda ei või müüjale tagastada. Kauba tagastuskonteinerid ja -alused tuleb tühjendada ja tagastada kohe. Sellega seoses tekkinud kulud kannab ostja.

Tarnekuupäevad

Tarnekuupäevad on ligikaudsed. Konkreetseks ajaks plaanitud tarne viibimine ei anna ostjale mingit õigust esitada nõudeid müüja vastu ja/või tühistada mis tahes ostutellimus.

Ostjaga kokku lepitud tarnekuupäeva tuleb mõistlikult pikendada asjaolude tekkimisel, mida müüja ei saa vaatamata asjakohasele hoolsusele vältida.

Hinnad/pikaajalised tellimused

Välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud krediiditingimustes, tuleb kauba eest tasuda tellimuses osutatud tähtpäevaks. Kui makse jäetakse ette nähtud tähtpäevaks tasumata, tuleb tasumata summalt tasuda intressi kommertspanga määrades.

Kui ostja ette nähtud konkreetsete kauba koguste tarnimist ei tellita ja/või nende eest ei ole tasutud ette nähtud tähtaja jooksul, on müüjal õigus kohe ostust taganeda ning ostjal on keelatud nõuda kahjutasu. Peale selle võib müüja nõuda ostjalt garantiid kogu ostuhinna ulatuses ülejäänud kauba tarne vastu.

Taganemisõigus

Ostja maksejõuetuse korral või siis, kui ostja on jätnud varasema ostu eest tasumata, on müüjal õigus tarnimisega viivitada kuni garanteeritakse tasumata ostuhinna maksmine. Kui ostja sellist garantiid mõistliku aja jooksul pakkuda ei saa, võib müüja ostust taganeda.

Juhul kui ostjal on ostuhind tasumata, on müüjal õigus nõuda intressi tasumist kommertspanga määrades.

Garantii

Garantiiaeg on kuuskümmend (60) kuud müüjale toimunud tarne kuupäevast. See garantiiaeg ei kehti elektriradiaatoritele ning elektrilistele ja elektroonika komponentidele. Nende toodete garantiiaeg on kakskümmend neli (24) kuud.

Ostja peab kontrollima kauba kohe selle kättesaamisel. Kõigist defektidest tuleb teatada kirjalikult kaheksa (8) päeva jooksul kättesaamisest. Muul juhul peetakse ostetud kaup vastu võetuks ja igasugused garantiinõuded müüja vastu on välistatud.

Eespool kehtestatud garantiiaja jooksul tuleb tavapärase kontrollimise käigus avastamata defektidest teatada kohe nende avastamisel. Muul juhul peetakse ostetud kaup vastu võetuks ja igasugused garantiinõuded müüja vastu on välistatud. Juhul kui kaup tunnistatakse defektseks ja ostja on teatanud defektidest eespool kirjeldatud viisil, võib ostja lasta defektse kauba tasuta parandada või asendada. Saatmiskulud, mis tekivad vajadusel kauba müüja tehasest ja müüja tehasesse saatmisest, jagatakse pooleks. Garantiinõuete eeltingimuseks on see, et ostja on täitnud kõik oma kohustused. Igasugused muud garantiinõuded kauba defektide suhtes on selgesõnaliselt välistatud.

Omandiõiguse üleminek

Omandiõigus tarnitud kaubale jääb müüjale kuni kogu makse laekumiseni. Ostja peab võtma kõik vajalikud abinõud müüja varaliste õiguste kaitsmiseks.

Ekspordipiirang

Müüja tooted on kaitstud patentide, disaini- ja kaubamärkidega mitmes välisriigis. Seega peab ostja enne mõnda sellisesse riiki kauba tarnimist selle müüjaga kooskõlastama.

Kehtiv seadus ja arbitraaž

Igal juhul kehtib ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (nn Viini konventsioon). Viini konventsiooniga reguleerimata küsimustes juhinduvad müüja ja ostja oma õigussuhtes müüja alalises asukohas kehtivast materiaalõigusest.

Kõik selle lepinguga seoses tekkivad vaidlused lahendatakse lõplikult rahvusvahelise kaubanduskoja arbitraaži reglemendi järgi reglemendi kohaselt määratud ühe vahekohtuniku poolt. Vahekohtu toimumise kohaks on müüja alaline asukoht. Vahekohus peetakse inglise keeles.

 

 

Kehtib 1. jaanuarist 2010